ترتیل جزء به جزء قرآن - منشاوی

ترتیل جزء به جزء قرآن توسط استاد محمد صدیق منشاوی
ترتیلترتیل قاریان مصریترتیل خوانی جزء قرآن کریمترتیل 30 جز منشاویبانک تلاوت چهارشنبه 25 فروردین 1400 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000