تحدیر جزء 13

تحدیر( تندخوانی) جزء13 قرآن کریم قاری: احسان محمدی
تحدیر قرآن کریمبانک تلاوتتحدیرتحدیر قاریان ایرانی دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...

تحدیر جزء 12

تحدیر( تندخوانی) جزء 12 قرآن کریم قاری: محمدرضا عباسیان
تحدیر قرآن کریمبانک تلاوتتحدیرتحدیر قاریان ایرانی دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...

تحدیر جزء 11

تحدیر( تندخوانی) جزء 11 قرآن کریم قاری: احسان محمدی
تحدیر قرآن کریمبانک تلاوتتحدیرتحدیر قاریان ایرانی دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...

تحدیر جزء 10

تحدیر( تندخوانی) جزء دهم قرآن کریم قاری: مهدی حسنی
تحدیر قرآن کریمبانک تلاوتتحدیرتحدیر قاریان ایرانی دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...

تحدیر جزء 9

تحدیر ( تندخوانی ) جزء نهم قرآن کریم قاری: رضا گلشاهی
تحدیر قرآن کریمبانک تلاوتتحدیرتحدیر قاریان ایرانی دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...

تحدیر جزء 8

تحدیر ( تندخوانی ) جزء هشتم قرآن کریم قاری : محمدرضا زاهدی
تحدیر قرآن کریمبانک تلاوتتحدیرتحدیر قاریان ایرانی دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...

تحدیر جزء 7

تحدیر( تندخوانی) جزء 7 قرآن کریم قاری: محمد جواد دلفانی
تحدیر قرآن کریمبانک تلاوتتحدیرتحدیر قاریان ایرانی دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...

تحدیر جزء 6

تحدیر ( تندخوانی ) جزء ششم قرآن کریم قاری: سید محسن موحدی
تحدیر قرآن کریمبانک تلاوتتحدیرتحدیر قاریان ایرانی دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...

تحدیر جزء 5

تحدیر ( تندخوانی ) جزء پنجم قرآن کریم قاری: مجتبی قدبیگی
تحدیر قرآن کریمتحدیربانک تلاوتتحدیر قاریان ایرانی دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...

تحدیر جزء 4

تحدیر ( تندخوانی ) جزء چهارم قرآن کریم قاری: مجتبی قدبیگی
تحدیر قرآن کریمبانک تلاوتتحدیرتحدیر قاریان ایرانی دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...
2024-04-19 14:54:04