یاد خدا 27 بهمن 1400

تاریخ انسان در قرآن با حضور دکتر محسن میرباقری (متن برنامه یاد خدا 27 بهمن 1400)
چهارشنبه 17 فروردین 1401 ادامه...

یاد خدا 4 اسفند 1400

تاریخ انسان در قرآن با حضور دکتر محسن میرباقری (متن برنامه یاد خدا 4 اسفند 1400)
چهارشنبه 17 فروردین 1401 ادامه...

یاد خدا 20 بهمن 1400

تاریخ انسان در قرآن با حضور دکتر محسن میرباقری (متن برنامه یاد خدا 20 بهمن 1400)
چهارشنبه 17 فروردین 1401 ادامه...

یاد خدا 29 دی 1400

تاریخ انسان در قرآن با حضور دکتر محسن میرباقری (متن برنامه 29 دی ماه)
چهارشنبه 18 اسفند 1400 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000