شمسه

مفاهیم قرآن استاد وکیل-آموزش روخوانی و روانی خوانی استاد یاری گل
چهارشنبه 23 اسفند 1396 ادامه...

تلاوت آیات 1 تا 17 سوره طارق
چهارشنبه 22 فروردین 1397 ادامه...

تلاوت آیات 35 تا 40 سوره رعد
چهارشنبه 22 فروردین 1397 ادامه...

تلاوت سوره تکویر
چهارشنبه 22 فروردین 1397 ادامه...

تلاوت آیات 1 تا 27 سوره آل عمران
چهارشنبه 22 فروردین 1397 ادامه...

تلاوت سوره الرحمن
چهارشنبه 22 فروردین 1397 ادامه...

تلاوت سوره های آل عمران-فتح-ضحی-انشراح-علق
چهارشنبه 22 فروردین 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی