ترتیل سوره های جزء سی قرآن کریم

در ویدئوهای زیر ترتیل جزء سی قرآن کریم به تفکیک سوره و با قرائت قاریان برجسته مصری و ایرانی تقدیم می گردد. این برنامه با محوریت طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 توسط گروه تلاوت و نغمات دینی تولید شده است.

تلاوت سوره ناس توسط محمدحسین سعیدیان

تلاوت سوره فلق توسط محمدحسین سبزعلی

تلاوت سوره اخلاص توسط شحات محمد انور

تلاوت سوره مسد توسط شحات محمد انور

تلاوت سوره نصر توسط محمود خلیل الحصری

تلاوت سوره کافرون توسط شحات محمد انور

تلاوت سوره کوثر توسط شحات محمد انور

تلاوت سوره ماعون توسط شحات محمد انور

تلاوت سوره قریش توسط قاسم رضیعی

تلاوت سوره فیل توسط شحات محمد انور

تلاوت سوره همزه توسط محمد صدیق منشاوی

تلاوت سوره عصر توسط شحات محمد انور

تلاوت سوره تکاثر توسط محمد صدیق منشاوی

تلاوت سوره قارعه توسط محمد صدیق منشاوی

300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی