ما امت محمدیم ، مانند او باشیم

عهد می بندیم هر روز با قرائت یک صفحه از مصحف شریف با قرآن بمانیم و با عمل به آیات نورانی قرآن کریم و انجام حداقل یک کار خیر ، قرآن را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم.

عهد قرآنی

ما امت محمدیم و با پیامبر مهربانی عهد می بندم که روزانه حداقل یک صفحه از مصحف شریف را قرائت کنم

تعداد شرکت کنندگان در این طرح 234 نفر

آرشیو قسمت ها

img18

عهد قرآنی - قسمت بیستم و یکم

مشاهده
img18

عهد قرآنی - قسمت بیستم

مشاهده
img18

عهد قرآنی - قسمت نوزدهم

مشاهده
img18

عهد قرآنی - قسمت هجدهم

مشاهده
img18

عهد قرآنی - قسمت هفدهم

مشاهده
img18

عهد قرآنی - قسمت شانزدهم

مشاهده
img18

عهد قرآنی - قسمت پانزدهم

مشاهده
img18

عهد قرآنی - قسمت چهاردهم

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000