img18

متن و ترجمه سوره فصلت + عکس و صوت

در این پست متن و ترجمه سوره مبارکه فصلت از جزء 24 و 25 قرآن کریم را مشاهده می کنید.

img18

متن و ترجمه سوره شوری + عکس و صوت

در این پست متن و ترجمه سوره مبارکه شوری از جزء 25 قرآن کریم را مشاهده می کنید.

img18

متن و ترجمه سوره زخرف + عکس و صوت

در این پست متن و ترجمه سوره مبارکه زخرف از جزء 25 قرآن کریم را مشاهده می کنید.

img18

متن و ترجمه سوره دخان + عکس و صوت

در این پست متن و ترجمه سوره مبارکه دخان از جزء 25 قرآن کریم را مشاهده می کنید.

img18

متن و ترجمه سوره جاثیه + عکس و صوت

در این پست متن و ترجمه سوره مبارکه جاثیه از جزء 25 قرآن کریم را مشاهده می کنید.

img18

متن و ترجمه سوره احقاف + عکس و صوت

در این پست متن و ترجمه سوره مبارکه احقاف از جزء 26 قرآن کریم را مشاهده می کنید.

img18

متن و ترجمه سوره محمد + عکس و صوت

در این پست متن و ترجمه سوره مبارکه محمد از جزء 26 قرآن کریم را مشاهده می کنید.

img18

متن و ترجمه سوره فتح + عکس و صوت

در این پست متن و ترجمه سوره مبارکه فتح از جزء 26 قرآن کریم را مشاهده می کنید.

بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی