متن و ترجمه سوره رعد

در این پست متن و ترجمه سوره مبارکه رعد از جزء 13 قرآن کریم را مشاهده می کنید.
سوره رعدمتن و ترجمه قرآن شنبه 2 اسفند 1399 ادامه...
2024-02-29 21:10:58