متن و ترجمه سوره رعد

در این پست متن و ترجمه سوره مبارکه رعد از جزء 13 قرآن کریم را مشاهده می کنید.
سوره رعدمتن و ترجمه قرآن شنبه 2 اسفند 1399 ادامه...
2023-06-07 21:46:46