متن و ترجمه سوره قصص

در این پست متن و ترجمه سوره مبارکه قصص از جزء 20قرآن کریم را مشاهده می کنید.
سوره قصصمتن و ترجمه قرآن شنبه 2 اسفند 1399 ادامه...
2023-12-09 12:39:52