متن و ترجمه سوره قصص

در این پست متن و ترجمه سوره مبارکه قصص از جزء 20قرآن کریم را مشاهده می کنید.
سوره قصصمتن و ترجمه قرآن شنبه 2 اسفند 1399 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000