متن و ترجمه سوره یس

در این پست متن و ترجمه سوره مبارکه یس از جزء 22 و 23قرآن کریم را مشاهده می کنید.
سوره یسمتن و ترجمه قرآن شنبه 2 اسفند 1399 ادامه...