تلاوت سوره حجرات آیات 12 تا 18

در ویدئو زیر تلاوت تحقیق سوره حجرات آیات 12 الی 18 را توسط انور شحات محمد انور مشاهده می کنید.
بانک تلاوتتحقیققاریان مصریانور شحات محمد انورسوره حجرات یک شنبه 26 فروردین 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000