تلاوت سوره شمس و سوره قدر

تلاوت سوره شمس و سوره قدر توسط محمد حسین سبزعلی
سوره شمسسوره قدرمحمدحسین سبزعلیبانک تلاوتقاریان ایرانیتحقیق سه شنبه 17 فروردین 1400 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000