تلاوت سوره شمس و سوره قدر

تلاوت سوره شمس و سوره قدر توسط محمد حسین سبزعلی
سوره شمسسوره قدرمحمدحسین سبزعلیبانک تلاوتقاریان ایرانیتحقیق سه شنبه 17 فروردین 1400 ادامه...
2023-12-07 17:49:13