تلاوت سوره عصر و همزه

تلاوت سوره عصر و همزه توسط رضا جاویدی
سوره العصررضا جاویدیقاریان ایرانیبانک تلاوتتحقیقسوره همزه پنج شنبه 6 خرداد 1400 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000