تلاوت سوره مریم آیات 16 تا 36

تلاوت سوره مریم آیات 16 تا 36 توسط حمیدرضا احمدی وفا
تلاوت مجلسی فاخربانک تلاوتسوره مریمقاریان ایرانیحمیدرضا احمدی وفاتحقیق چهارشنبه 15 دی 1400 ادامه...

تلاوت مجلسی

تلاوت مجلسی 23 آذر 1400
تلاوت مجلسی فاخربانک تلاوتتحقیققاریان مصریسوره هود چهارشنبه 24 آذر 1400 ادامه...

تلاوت مجلسی

تلاوت مجلسی 22 آذر 1400
تلاوت مجلسی فاخربانک تلاوتتحقیققاریان مصریسوره بقره چهارشنبه 24 آذر 1400 ادامه...

تلاوت مجلسی

تلاوت مجلسی 21 آذر 1400
تلاوت مجلسی فاخربانک تلاوتتحقیققاریان مصریسوره احزابسوره فتحسوره ضحى چهارشنبه 24 آذر 1400 ادامه...

تلاوت مجلسی

تلاوت مجلسی 20 آذر 1400
تلاوت مجلسی فاخربانک تلاوتتحقیققاریان مصریسوره جمعهسوره انشراح چهارشنبه 24 آذر 1400 ادامه...

تلاوت آیات 1 تا 10 سوره فاطر و سوره نصر

تلاوت آیات 1 تا 10 سوره فاطر و سوره نصر توسط سید جواد حسینی محفل انس با قرآن کریم در شهر خواف 1400/2/30
تلاوت مجلسی فاخربانک تلاوتقاریان ایرانیتحقیقسوره فاطرسوره نصرسید جواد حسینی پنج شنبه 18 آذر 1400 ادامه...
2023-12-09 12:09:32