سوره شمس

استاد انور شحات انور
تلاوت های دو دقیقه ای غیر ایرانی سه شنبه 11 بهمن 1401 ادامه...

سوره قارعه

استاد السید متوالی عبدالعال
تلاوت های دو دقیقه ای غیر ایرانی سه شنبه 11 بهمن 1401 ادامه...

سوره فلق

استاد فرج الله شاذلی
تلاوت های دو دقیقه ای غیر ایرانی سه شنبه 11 بهمن 1401 ادامه...

سوره انشراح

استاد حجاج رمضان الهنداوی
تلاوت های دو دقیقه ای غیر ایرانی سه شنبه 11 بهمن 1401 ادامه...

سوره تکاثر

استاد عبدالعزیز عکاشه
تلاوت های دو دقیقه ای غیر ایرانی سه شنبه 11 بهمن 1401 ادامه...

سوره شمس

استاد فتحی موسی شمس
تلاوت های دو دقیقه ای غیر ایرانی سه شنبه 11 بهمن 1401 ادامه...

سوره بقره

استاد یاسر شرقاوی
تلاوت های دو دقیقه ای غیر ایرانی سه شنبه 11 بهمن 1401 ادامه...
2024-02-23 08:25:52