۱۴۵۳ به روایت تصویر - (16 مرداد)

ویژه برنامه حفظ جزء سی قرآن کریم با عنوان انس با قرآن کریم ۱۴۵۳، امروز چهارشنبه 16 مردادماه با اجرای الهام غفاری به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
تصاویر 1453 چهارشنبه 16 مرداد 1398 ادامه...

۱۴۵۳ به روایت تصویر - (13 مرداد)

ویژه برنامه حفظ جزء سی قرآن کریم با عنوان انس با قرآن کریم ۱۴۵۳، امروز یکشنبه 13 مردادماه با اجرای احمد شفازاده به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
تصاویر 1453 دوشنبه 14 مرداد 1398 ادامه...

۱۴۵۳ به روایت تصویر - (12 مرداد)

ویژه برنامه حفظ جزء سی قرآن کریم با عنوان انس با قرآن کریم ۱۴۵۳، امروز شنبه 12 مردادماه با اجرای الهام غفاری به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
تصاویر 1453 شنبه 12 مرداد 1398 ادامه...

۱۴۵۳ به روایت تصویر - (9 مرداد)

ویژه برنامه حفظ جزء سی قرآن کریم با عنوان انس با قرآن کریم ۱۴۵۳، امروز چهارشنبه 9 مردادماه با اجرای الهام غفاری به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
تصاویر 1453 چهارشنبه 9 مرداد 1398 ادامه...

۱۴۵۳ به روایت تصویر - (8 مرداد)

ویژه برنامه حفظ جزء سی قرآن کریم با عنوان انس با قرآن کریم ۱۴۵۳، امروز سه شنبه 8 مردادماه با اجرای احمد شفازاده و کارشناسی مهدی سیفی به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
تصاویر 1453 سه شنبه 8 مرداد 1398 ادامه...

۱۴۵۳ به روایت تصویر - (6 مرداد)

ویژه برنامه حفظ جزء سی قرآن کریم با عنوان انس با قرآن کریم ۱۴۵۳، امروز یکشنبه 6 مردادماه با اجرای احمد شفازاده و کارشناسی استاد کریم دولتی به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
تصاویر 1453 دوشنبه 7 مرداد 1398 ادامه...

۱۴۵۳ به روایت تصویر - (5 مرداد)

ویژه برنامه حفظ جزء سی قرآن کریم با عنوان انس با قرآن کریم ۱۴۵۳، امروز شنبه 5 مردادماه با کارشناسی خانم دانشی کهن و اجرای الهام غفاری به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
تصاویر 1453 شنبه 5 مرداد 1398 ادامه...

۱۴۵۳ به روایت تصویر - (۲ مرداد)

ویژه برنامه حفظ جزء سی قرآن کریم با عنوان انس با قرآن کریم ۱۴۵۳، امروز چهارشنبه ۲ مردادماه با کارشناسی خانم مسلمی و اجرای الهام غفاری به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
تصاویر 1453 چهارشنبه 2 مرداد 1398 ادامه...

۱۴۵۳ به روایت تصویر - (1 مرداد)

ویژه برنامه حفظ جزء سی قرآن کریم با عنوان انس با قرآن کریم ۱۴۵۳، امروز سه شنبه 1 مردادماه با اجرای احمد شفازاده و کارشناسی استاد کریم دولتی به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
تصاویر 1453 سه شنبه 1 مرداد 1398 ادامه...

۱۴۵۳ به روایت تصویر - (30 تیر)

ویژه برنامه حفظ جزء سی قرآن کریم با عنوان انس با قرآن کریم ۱۴۵۳، امروز یکشنبه 30 تیرماه با اجرای احمد شفازاده و کارشناسی استاد بحرالعلوم به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
تصاویر 1453 یک شنبه 30 تیر 1398 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000