ستاره ها

گفتگویی بی پرده با حافظان قرآن کریم - پنجشنبه ها و جمعه ها و روزهای فرد ساعت 17:15
ستاره ها دوشنبه 10 تیر 1398 ادامه...

ستاره ها-نجمه اعلایی

در این ویدئو گفتگوی فرشته ایزدی مجری برنامه «ستاره ها» با نجمه اعلایی حافظ قرآن کریم را مشاهده می کنید.
ستاره هابرنامه ها چهارشنبه 20 آذر 1398 ادامه...

ستاره ها-رقیه السادات موسوی

در این ویدئو گفتگوی فرشته ایزدی مجری برنامه «ستاره ها» با رقیه السادات موسوی حافظ کل قرآن کریم را مشاهده می کنید.
ستاره هابرنامه ها چهارشنبه 13 آذر 1398 ادامه...

ستاره ها-فاطمه رضاییان

در این ویدئو گفتگوی فرشته ایزدی مجری برنامه «ستاره ها» با فاطمه رضاییان حافظ قرآن کریم را مشاهده می کنید.
ستاره هابرنامه ها چهارشنبه 17 مهر 1398 ادامه...

ستاره ها-امیر محمد نیکخواه

در این ویدئو گفتگوی محسن قره شیخلو مجری برنامه «ستاره ها» با امیر محمد نیکخواه حافظ قرآن کریم را مشاهده می کنید.
ستاره هابرنامه ها سه شنبه 16 مهر 1398 ادامه...

ستاره ها-فاطمه پور باقری

در این ویدئو گفتگوی فرشته ایزدی مجری برنامه «ستاره ها» با فاطمه پور باقری حافظ قرآن کریم را مشاهده می کنید.
ستاره هابرنامه ها شنبه 30 شهریور 1398 ادامه...

ستاره ها-محمد جواد جاوری

در این ویدئو گفتگوی محسن قره شیخلو مجری برنامه «ستاره ها» با محمد جواد جاوری حافظ قرآن کریم را مشاهده می کنید.
ستاره هابرنامه ها شنبه 30 شهریور 1398 ادامه...

ستاره ها-فاطمه عبدلوند

در این ویدئو گفتگوی فرشته ایزدی مجری برنامه «ستاره ها» با فاطمه عبدلوند حافظ قرآن کریم را مشاهده می کنید.
ستاره هابرنامه ها شنبه 9 شهریور 1398 ادامه...

ستاره ها-امیر حسین اسلامی

در این ویدئو گفتگوی محسن قره شیخلو مجری برنامه «ستاره ها» با امیر حسین اسلامی حافظ قرآن کریم را مشاهده می کنید.
ستاره هابرنامه ها شنبه 9 شهریور 1398 ادامه...

ستاره ها-زینب میرزایی

در این ویدئو گفتگوی فرشته ایزدی مجری برنامه «ستاره ها» با زینب میرزایی حافظ قرآن کریم را مشاهده می کنید.
ستاره هابرنامه ها شنبه 2 شهریور 1398 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی