خوشبخت 8 اسفند

مجریان: آقای مرتضوی و سپهری،خانم غفاری _کارشناس احکام :حجه الاسلام محمدی _کارشناس طب سنتی :خانم باقری_حافظانه:دکتر دباغ_ کارشناس روانشناسی : خانم دکتر طاهرنژاد
خوشبخت دوشنبه 8 اسفند 1401 ادامه...

خوشبخت 6 اسفند

مجری: آقای مرتضوی ، سپهری و خانم غفاری _کارشناس حفظ قرآن:دکتر دباغ_کارشناس احکام :حجه الاسلام محمدی_ کارشناسان مذهبی : حجت الاسلام اکبریان و حائری زاده_کارشناس طب سنتی:خانم باقری
خوشبخت شنبه 6 اسفند 1401 ادامه...

برنامه خوشبخت 1 اسفند

مجری: آقای مرتضوی ، سپهری و خانم غفاری _کارشناس حفظ قرآن:دکتر دباغ_کارشناس احکام :حجه الاسلام محمدی_روانشناسی : خانم دکتر طاهرنزاد_کارشناس طب سنتی:دکتر اکبری
خوشبخت دوشنبه 1 اسفند 1401 ادامه...
2024-05-25 18:08:53