ناله های فراق

در قطعه زیر اثر زیبا و جدید «ناله های فراق» اجرا شده توسط گروه همخوانی انوار الهدی قم تقدیم می گردد.
انوار الهدی قم یک شنبه 8 اردیبهشت 1398 ادامه...

شکوه بیکران

در قطعه زیر اثر زیبا و جدید «شکوه بیکران» اجرا شده توسط گروه همخوانی انوار الهدی قم تقدیم می گردد.
انوار الهدی قم یک شنبه 8 اردیبهشت 1398 ادامه...

صبح نو

در قطعه زیر اثر زیبای «صبح نو» اجرا شده توسط گروه همخوانی انوار الهدی قم تقدیم می گردد.
انوار الهدی قم یک شنبه 8 اردیبهشت 1398 ادامه...

صوت الثوار

در قطعه زیر اثر زیبای «صوت الثوار» اجرا شده توسط گروه همخوانی انوار الهدی قم تقدیم می گردد.
انوار الهدی قم یک شنبه 8 اردیبهشت 1398 ادامه...

احساس وصل

در قطعه زیر اثر زیبای «احساس وصل» اجرا شده توسط گروه همخوانی انوار الهدی قم تقدیم می گردد.
انوار الهدی قم یک شنبه 8 اردیبهشت 1398 ادامه...

حججی ها

در قطعه زیر اثر زیبای «حججی ها» اجرا شده توسط گروه همخوانی انوار الهدی قم تقدیم می گردد.
انوار الهدی قم یک شنبه 8 اردیبهشت 1398 ادامه...

رخ نیلی

در قطعه زیر اثر زیبای «رخ نیلی» اجرا شده توسط گروه همخوانی انوار الهدی قم تقدیم می گردد.
انوار الهدی قم یک شنبه 8 اردیبهشت 1398 ادامه...

غافر الخطایا

در قطعه زیر اثر زیبای «غافر الخطایا» اجرا شده توسط گروه همخوانی انوار الهدی قم تقدیم می گردد.
انوار الهدی قم یک شنبه 8 اردیبهشت 1398 ادامه...

نمر الحق

در قطعه زیر اثر زیبای «نمر الحق» اجرا شده توسط گروه همخوانی انوار الهدی قم تقدیم می گردد.
انوار الهدی قم یک شنبه 8 اردیبهشت 1398 ادامه...

یا رسول الله (ص)

در قطعه زیر اثر زیبای «یا رسول الله (ص)» اجرا شده توسط گروه همخوانی انوار الهدی قم تقدیم می گردد.
انوار الهدی قم یک شنبه 8 اردیبهشت 1398 ادامه...
2023-03-20 19:20:23