گروه نجم الثاقب

الثاقب در سال 1371 در شهر تهران تأسیس گردیده است. اعضاء گروه پیش از آغاز به فعالتی در گروه، در محافل و مراکز قرآنی به انحاء مختلف حضور داشته و همگی از فعاالن قرآنی د ر عرصه اجرا و آموزش بوهد اند. اب تشکیل گروه و فراهم شدن بستر اجرایی نمودن برناهم ها و اهداف مورد نظر ، به مرور این فعالتی ها رسمیت یاتف ه و موجب حت کیم اراده اعضاء گرهو در جهت توسعه اقدامات و ارتقاء کییف آناه گردید، بطوریکه در سال های آغازنی فعالتی ، اجراهای گروه در محافل و مجالس تحسین اساتید و پیشکسوتان این هنر اسالمی ار برانگیتخ . گسترش فعالتی اه ی گروه و لزوم کسب علوم مرتبط ب ا هنر خوانند ، اعضاء را بر آن داشت ات در این زمینه با تحصیل روشهای علمی و انجام تمرینات مربوطه، کیفیت اجرای گروه را بیش زا پیش بهبود بخیش ده و موجب تقویت هماهنگی و زیبایی آن گردند
نجم الثاقباناشید یک شنبه 16 اردیبهشت 1397 ادامه...
2024-05-28 10:37:02