یاد خدا

یاد خدا را هر روز به غیر از جمعه ها
یاد خداعلوم قرآنی چهارشنبه 23 اسفند 1396 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000