فرهنگ تلاوت

این برنامه را جمعه ها ساعت 21 در شبکه قرآن و معارف سیما ببینید
فرهنگ تلاوتتلاوت و نغمات دینی شنبه 6 مرداد 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000