رقابت های روز دوشنبه 16 مهر 97-نوبت صبح

در ویدئو زیر رقابت متسابقین چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم را در اختتامیه حفظ و قرائت مشاهده می کنید.
41 دوره مسابقات سراسری قرآن کریممسابقات و جلسات قرآنی دوشنبه 16 مهر 1397 ادامه...

رقابت های روز یکشنبه 15 مهر 97-نوبت شب

در ویدئو زیر رقابت متسابقین چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم را در رشته های حفظ کل قرآن کریم مشاهده می کنید.
41 دوره مسابقات سراسری قرآن کریممسابقات و جلسات قرآنی دوشنبه 16 مهر 1397 ادامه...

رقابت های روز یکشنبه 15 مهر 97-نوبت عصر

در ویدئو زیر رقابت متسابقین چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم را در رشته های حفظ کل قرآن کریم مشاهده می کنید.
41 دوره مسابقات سراسری قرآن کریممسابقات و جلسات قرآنی دوشنبه 16 مهر 1397 ادامه...

رقابت های روز یکشنبه 15 مهر 97-نوبت صبح

در ویدئو زیر رقابت متسابقین چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم را در رشته های حفظ کل قرآن کریم مشاهده می کنید.
41 دوره مسابقات سراسری قرآن کریممسابقات و جلسات قرآنی یک شنبه 15 مهر 1397 ادامه...

رقابت های روز شنبه 14 مهر 97-نوبت صبح

در ویدئو زیر رقابت متسابقین چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم را در رشته های حفظ کل قرآن کریم مشاهده می کنید.
41 دوره مسابقات سراسری قرآن کریممسابقات و جلسات قرآنی یک شنبه 15 مهر 1397 ادامه...

رقابت های روز شنبه 14 مهر 97-نوبت عصر

در ویدئو زیر رقابت متسابقین چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم را در رشته های حفظ کل قرآن کریم مشاهده می کنید.
41 دوره مسابقات سراسری قرآن کریممسابقات و جلسات قرآنی یک شنبه 15 مهر 1397 ادامه...

رقابت های روز شنبه 14 مهر 97-نوبت شب

در ویدئو زیر رقابت متسابقین چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم را در رشته های حفظ کل قرآن کریم مشاهده می کنید.
41 دوره مسابقات سراسری قرآن کریممسابقات و جلسات قرآنی یک شنبه 15 مهر 1397 ادامه...

رقابت های روز جمعه 13 مهر 97 - نوبت عصر

در ویدئو زیر رقابت متسابقین چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم را در رشته های حفظ 10 و 20 جزء مشاهده می کنید.
41 دوره مسابقات سراسری قرآن کریممسابقات و جلسات قرآنی شنبه 14 مهر 1397 ادامه...

رقابت های روز جمعه 13 مهر 97 - نوبت صبح

در ویدئو زیر رقابت متسابقین چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم را در رشته های حفظ 10 و 20 جزء مشاهده می کنید.
41 دوره مسابقات سراسری قرآن کریممسابقات و جلسات قرآنی شنبه 14 مهر 1397 ادامه...

رقابت های روز پنجشنبه 12 مهر 97 - نوبت عصر

در ویدئو زیر رقابت متسابقین چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در رشته همسرایی و همخوانی قرآن را مشاهده می کنید.
41 دوره مسابقات سراسری قرآن کریممسابقات و جلسات قرآنی شنبه 14 مهر 1397 ادامه...
2023-06-08 01:30:40