تا اربعین - 9 آبانماه

ویژه برنامه «تا اربعین» امشب (چهارشنبه 9 آبانماه) به صورت زنده و مستقیم از کربلای معلی به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
تا اربعینبرنامه ها شنبه 12 آبان 1397 ادامه...

تا اربعین -6 آبان

ویژه برنامه «تا اربعین» امشب (یکشنبه 6 آبانماه) به صورت زنده و مستقیم از کربلای معلی به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
تا اربعینبرنامه ها دوشنبه 7 آبان 1397 ادامه...

تا اربعین - 5 آبانماه

ویژه برنامه «تا اربعین» امشب (شنبه 5 آبانماه) به صورت زنده و مستقیم از کربلای معلی به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
تا اربعینبرنامه هاعلوم قرآنی یک شنبه 6 آبان 1397 ادامه...

تا اربعین - 4 آبانماه

ویژه برنامه «تا اربعین» امشب (جمعه 4 آبانماه) به صورت زنده و مستقیم از کربلای معلی به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
تا اربعینبرنامه ها شنبه 5 آبان 1397 ادامه...

تا اربعین -3 آبان

ویژه برنامه «تا اربعین» امشب (پنج شنبه 3 آبانماه) به صورت زنده و مستقیم از کربلای معلی به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
تا اربعینبرنامه ها شنبه 5 آبان 1397 ادامه...

تا اربعین - 2 آبانماه

ویژه برنامه «تا اربعین» امشب (چهارشنبه 2 آبانماه) به صورت زنده و مستقیم از کربلای معلی به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
تا اربعینبرنامه ها شنبه 5 آبان 1397 ادامه...

تا اربعین - 1 آبانماه

ویژه برنامه «تا اربعین» امشب (سه شنبه 1 آبانماه) به صورت زنده و مستقیم از کربلای معلی به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
تا اربعینبرنامه ها شنبه 5 آبان 1397 ادامه...

تا اربعین - 29 مهرماه

ویژه برنامه «تا اربعین» امشب (یکشنبه 29 مهرماه) به صورت زنده و مستقیم از کربلای معلی به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
تا اربعینبرنامه ها شنبه 5 آبان 1397 ادامه...
2023-03-27 17:26:37