روبراه 16 مهر 1400

آخرین برنامه از ویژه برنامه روبراه که در یام محرم به صورت زنده هر شب از کربلای معلی پخش میشد
روبراه شنبه 17 مهر 1400 ادامه...

روبراه 14 مهر1400

ویژه برنامه روبراه در ایام محرم هر شب به صورت زنده از کربلای معلی
روبراه پنج شنبه 15 مهر 1400 ادامه...

روبراه 13 مهر 1400

ویژه برنامه روبراه در ایام محرم هر شب به صورت زنده از کربلای معلی
روبراه چهارشنبه 14 مهر 1400 ادامه...

روبراه 10 مهر

ویژه برنامه روبراه در ایام محرم هر شب به صورت زنده از کربلای معلی
روبراه یک شنبه 11 مهر 1400 ادامه...

روبراه 7 مهر 1400

ویژه برنامه روبراه در ایام محرم هر شب به صورت زنده از کربلای معلی
روبراه پنج شنبه 8 مهر 1400 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000