تاریخ انتشار: یک شنبه 29 مهر 1397
تعداد بازدید: 86242

تفسیر جزء سی قرآن توسط استاد قرائتی

در ویدئوهای زیر تفسیر کامل جزء سی قرآن کریم به تفکیک سوره ها تقدیم می گردد.

تفسیر سوره فلق - قسمت اول

دریافت این برنامه

تفسیر سوره فلق - قسمت دوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره فلق - قسمت سوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره اخلاص - قسمت اول

دریافت این برنامه

تفسیر سوره اخلاص- قسمت دوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره مسد

دریافت این برنامه

تفسیر سوره نصر

دریافت این برنامه

تفسیر سوره کافرون

دریافت این برنامه

تفسیر سوره کوثر - قسمت اول

دریافت این برنامه

تفسیر سوره کوثر - قسمت دوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره ماعون- قسمت اول

دریافت این برنامه

تفسیر سوره ماعون- قسمت دوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره قریش

دریافت این برنامه

تفسیر سوره فیل

دریافت این برنامه

تفسیر سوره همزه

دریافت این برنامه

تفسیر سوره عصر

دریافت این برنامه

تفسیر سوره تکاثر- قسمت اول

دریافت این برنامه

تفسیر سوره تکاثر- قسمت دوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره قارعه

دریافت این برنامه

تفسیر سوره عادیات

دریافت این برنامه

تفسیر سوره زلزال

دریافت این برنامه

تفسیر سوره بینه- قسمت اول

دریافت این برنامه

تفسیر سوره بینه- قسمت دوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره بینه- قسمت سوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره قدر - قسمت اول

دریافت این برنامه

تفسیر سوره قدر - قسمت دوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره قدر - قسمت سوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره علق - قسمت اول

دریافت این برنامه

تفسیر سوره علق - قسمت دوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره علق - قسمت سوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره تین

دریافت این برنامه

تفسیر سوره انشراح

دریافت این برنامه

تفسیر سوره ضحی - قسمت اول

دریافت این برنامه

تفسیر سوره ضحی - قسمت دوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره لیل- قسمت اول

دریافت این برنامه

تفسیر سوره لیل- قسمت دوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره لیل- قسمت سوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره لیل- قسمت چهارم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره شمس - قسمت اول

دریافت این برنامه

تفسیر سوره شمس - قسمت دوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره بلد - قسمت اول

دریافت این برنامه

تفسیر سوره بلد - قسمت دوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره بلد - قسمت سوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره بلد - قسمت چهارم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره فجر - قسمت اول

دریافت این برنامه

تفسیر سوره فجر - قسمت دوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره فجر - قسمت سوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره فجر - قسمت چهارم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره فجر - قسمت پنجم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره غاشیه - قسمت اول

دریافت این برنامه

تفسیر سوره غاشیه - قسمت دوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره غاشیه - قسمت سوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره غاشیه - قسمت چهارم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره اعلی - قسمت اول

دریافت این برنامه

تفسیر سوره اعلی - قسمت دوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره اعلی - قسمت سوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره طارق - قسمت اول

دریافت این برنامه

تفسیر سوره طارق - قسمت دوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره بروج - قسمت اول

دریافت این برنامه

تفسیر سوره بروج - قسمت دوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره بروج - قسمت سوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره بروج - قسمت چهارم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره انشقاق - قسمت اول

دریافت این برنامه

تفسیر سوره انشقاق - قسمت دوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره مطففین - قسمت اول

دریافت این برنامه

تفسیر سوره مطففین - قسمت دوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره مطففین - قسمت سوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره مطففین - قسمت چهارم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره مطففین - قسمت پنجم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره انفطار - قسمت اول

دریافت این برنامه

تفسیر سوره انفطار - قسمت دوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره انفطار - قسمت سوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره تکویر - قسمت اول

دریافت این برنامه

تفسیر سوره تکویر - قسمت دوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره تکویر - قسمت سوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره تکویر - قسمت چهارم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره عبس - قسمت اول

دریافت این برنامه

تفسیر سوره عبس - قسمت دوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره عبس - قسمت سوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره عبس - قسمت چهارم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره عبس - قسمت پنجم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره نازعات - قسمت اول

دریافت این برنامه

تفسیر سوره نازعات - قسمت دوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره نازعات - قسمت سوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره نازعات - قسمت چهارم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره نازعات - قسمت پنجم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره نازعات - قسمت ششم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره نازعات - قسمت هفتم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره نباء - قسمت اول

دریافت این برنامه

تفسیر سوره نباء - قسمت دوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره نباء - قسمت سوم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره نباء - قسمت چهارم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره نباء - قسمت پنجم

دریافت این برنامه

تفسیر سوره نباء - قسمت ششم

دریافت این برنامه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها

2024-05-25 12:34:48