گروه نجم الثاقب

الثاقب در سال 1371 در شهر تهران تأسیس گردیده است. اعضاء گروه پیش از آغاز به فعالتی در گروه، در محافل و مراکز قرآنی به انحاء مختلف حضور داشته و همگی از فعاالن قرآنی د ر عرصه اجرا و آموزش بوهد اند. اب تشکیل گروه و فراهم شدن بستر اجرایی نمودن برناهم ها و اهداف مورد نظر ، به مرور این فعالتی ها رسمیت یاتف ه و موجب حت کیم اراده اعضاء گرهو در جهت توسعه اقدامات و ارتقاء کییف آناه گردید، بطوریکه در سال های آغازنی فعالتی ، اجراهای گروه در محافل و مجالس تحسین اساتید و پیشکسوتان این هنر اسالمی ار برانگیتخ . گسترش فعالتی اه ی گروه و لزوم کسب علوم مرتبط ب ا هنر خوانند ، اعضاء را بر آن داشت ات در این زمینه با تحصیل روشهای علمی و انجام تمرینات مربوطه، کیفیت اجرای گروه را بیش زا پیش بهبود بخیش ده و موجب تقویت هماهنگی و زیبایی آن گردند

img18

مناجات

مشاهده
img18

ماه رمضان

مشاهده
img18

عید قربان

مشاهده
img18

صلوات

مشاهده
img18

ذکر

مشاهده
img18

دعای قرآنی

مشاهده
img18

پیامبر (ص)

مشاهده
img18

امام علی(ع)

مشاهده
img18

امام زمان (عج)

مشاهده
img18

امام رضا(ع)

مشاهده
img18

امام حسین (ع)

مشاهده
img18

تواشیح

مشاهده
بیشتر
2023-12-09 11:20:05