احد اصل محمدی

احد اصل محمدی

img18

تلاوت آیات 29 تا 35 سوره فاطر و آیات 7 تا 8 سوره بینه

تلاوت آیات 29 تا 35 سوره فاطر و آیات 7 تا 8 سوره بینه توسط وحید خزاعی در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

مشاهده
img18

تلاوت آیات 5 تا 14 سوره انسان

تلاوت آیات 5 تا 14 سوره انسان توسط وحید خزاعی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 7 تا 17 سوره غافر

تلاوت آیات 7 تا 17 سوره غافر توسط حمید خزاعی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 46 تا 49 سوره کهف و آیات 1 تا 7 سوره اعلی

تلاوت آیات 46 تا 49 سوره کهف و آیات 1 تا 7 سوره اعلی توسط وحید خزاعی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 41 تا 49 سوره هود

تلاوت آیات 41 تا 49 سوره هود توسط وحید خزاعی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 48 و 49 سوره طور، آیات 1 تا 18 سوره نجم و حمد

تلاوت آیات 48 و 49 سوره طور، آیات 1 تا 18 سوره نجم و سوره حمد توسط نایبعلی عبدالهی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 107 تا آخر سوره کهف و سوره ضحی

تلاوت آیات 107 تا آخر سوره کهف و سوره ضحی توسط نایبعلی عبدالهی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 101 تا 107 سوره انبیا و سوره نجم و طور

تلاوت آیات 101 تا 107 سوره انبیا ، آیات 48 و 49 سوره طور و آیات 1 تا 11 سوره نجم توسط نایبعلی عبدالهی

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000