تلاوت آیات 1 تا 9 سوره فتح

تلاوت آیات 1 تا 9 سوره فتح توسط رسول تمجید

img18

تلاوت آیات 73 تا 75 سوره زمر و آیات 1 تا 3 سوره غافر

تلاوت آیات 73 تا 75 سوره زمر و آیات 1 تا 3 سوره غافر توسط رسول تمجید

مشاهده
img18

تلاوت آیات 13 تا 37 سوره حاقه

تلاوت آیات 13 تا 37 سوره حاقه توسط رسول تمجید

مشاهده
بیشتر
2023-12-02 17:59:14