قاسم رضیعی

قاسم رضیعی

img18

تلاوت آیات 285 تا 286 سوره بقره

تلاوت آیات 285 تا 286 سوره بقره توسط قاسم رضیعی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 238 تا 242 سوره بقره

تلاوت آیات 238 تا 242 سوره بقره توسط قاسم رضیعی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 213 تا 214 سوره بقره

تلاوت آیات 213 تا 214 سوره بقره توسط قاسم رضیعی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 197 تا 202 سوره بقره

تلاوت آیات 197 تا 202 سوره بقره توسط قاسم رضیعی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 189 تا 195 سوره بقره

تلاوت آیات 189 تا 195 سوره بقره توسط قاسم رضیعی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 7 الی 15 از سوره شوری

تلاوت آیات 7 الی 15 از سوره شوری توسط قاسم رضیعی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 176 الی 191 از سوره شعرا

تلاوت آیات 176 الی 191 از سوره شعرا توسط قاسم رضیعی

مشاهده
بیشتر
2023-12-02 19:34:24