نایبعلی عبدالهی

نایبعلی عبدالهی

img18

تلاوت آیات 48 و 49 سوره طور، آیات 1 تا 18 سوره نجم و حمد

تلاوت آیات 48 و 49 سوره طور، آیات 1 تا 18 سوره نجم و سوره حمد توسط نایبعلی عبدالهی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 107 تا آخر سوره کهف و سوره ضحی

تلاوت آیات 107 تا آخر سوره کهف و سوره ضحی توسط نایبعلی عبدالهی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 101 تا 107 سوره انبیا و سوره نجم و طور

تلاوت آیات 101 تا 107 سوره انبیا ، آیات 48 و 49 سوره طور و آیات 1 تا 11 سوره نجم توسط نایبعلی عبدالهی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 101 تا 105 سوره انبیا و سوره نصر

تلاوت آیات 101 تا 105 سوره انبیا و سوره نصر توسط نایبعلی عبدالهی

مشاهده
بیشتر
2023-12-04 17:26:32