حدیث روز
حضرت محمد (ص): یک نماز جماعت بهتر از چهل سال نماز فرادا در خانه است

تحدیر جزء 30 قرآن کریم

تحدیر( تندخوانی) جزء30 قرآن کریم قاری: مهدی غلام نژاد

آرشیو

img18

تحدیر جزء 30 قرآن کریم

تحدیر( تندخوانی) جزء30 قرآن کریم قاری: مهدی غلام نژاد

مشاهده
img18

تحدیر جزء 29 قرآن کریم

تحدیر( تندخوانی) جزء29 قرآن کریم قاری: مجتبی قدبیگی

مشاهده
img18

تحدیر جزء28 قرآن کریم

تحدیر( تندخوانی) جزء28 قرآن کریم قاری: احسان محمدی

مشاهده
img18

تحدیر جزء 27 قرآن کریم

تحدیر( تندخوانی) جزء27 قرآن کریم قاری: محمدرضا عباسیان

مشاهده
img18

تحدیر جزء 7

تحدیر( تندخوانی) جزء 7 قرآن کریم قاری: محمد جواد دلفانی

مشاهده
img18

تحدیر جزء 26

تحدیر( تندخوانی) جزء26 قرآن کریم قاری: احسان محمدی

مشاهده
img18

تحدیر جزء 25

تحدیر( تندخوانی) جزء 25قرآن کریم قاری: مهدی حسنی

مشاهده
img18

تحدیر جزء 24

تحدیر( تندخوانی) جزء24 قرآن کریم قاری: رضا گلشاهی

مشاهده
بیشتر