حامد شاکرنژاد

حامد شاکرنژاد

img18

تلاوت آیه 29 سوره کهف، آیات 27 تا 30 سوره فجر و سوره کوثر

تلاوت آیه 29 سوره کهف، آیات 27 تا 30 سوره فجر و سوره کوثر توسط حامد شاکرنژاد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 35 تا 38 سوره نور و سوره کوثر

تلاوت آیات 35 تا 38 سوره نور و سوره کوثر توسط حامد شاکرنژاد در دیدار قاریان با مقام معظم رهبری سال 1374

مشاهده
img18

تلاوت آیات 144 تا 150 سوره آل عمران و سوره حمد

تلاوت آیات 144 تا 150 سوره آل عمران و سوره حمد توسط حامد شاکرنژاد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 27 تا آخر سوره فتح، آیات 1 تا 7 سوره حاقه و سوره اخلاص

تلاوت آیات 27 تا آخر سوره فتح، آیات 1 تا 7 سوره حاقه و سوره اخلاص توسط حامد شاکرنژاد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 تا 24 سوره حاقه توسط استاد حامد شاکرنژاد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 189 الی 195 از سوره آل عمران

تلاوت آیات 189 الی 195 از سوره آل عمران توسط حامد شاکرنژاد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 189 تا 195 سوره آل عمران و آیات 1 تا 2 بقره

تلاوت آیات 189 تا 195 سوره آل عمران و آیات 1 تا 2 بقره توسط حامد شاکرنژاد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 37 تا 38 از سوره آل عمران و سوره شمس

تلاوت آیات 37 تا 38 از سوره آل عمران و سوره شمس توسط حامد شاکرنژاد

مشاهده
بیشتر
2023-12-04 16:36:17