حامد شاکرنژاد

حامد شاکرنژاد

img18

تلاوت آیات 1 تا 24 سوره حاقه توسط استاد حامد شاکرنژاد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 189 الی 195 از سوره آل عمران

تلاوت آیات 189 الی 195 از سوره آل عمران توسط حامد شاکرنژاد

مشاهده
img18

تلاوت سوره آل عمران

تلاوت سوره آل عمران توسط حامد شاکرنژاد

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره آل عمران

تلاوت آیاتی از سوره آل عمران توسط حامد شاکرنژاد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 27 الی 30 از سوره فجر-بلد-شمس و ضحی

تلاوت آیات 27 الی 30 از سوره فجر-بلد-شمس و ضحی توسط حامد شاکرنژاد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 201 الی 207 از سوره بقره

تلاوت آیات 201 الی 207 از سوره بقره توسط حامد شاکرنژاد

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره های تحریم و شمس

تلاوت آیاتی از سوره های تحریم و شمس توسط حامد شاکرنژاد

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره های نجم و بقره

تلاوت آیاتی از سوره های نجم و بقره توسط حامد شاکرنژاد

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی