جعفر فردی

جعفر فردی

img18

تلاوت آیات 30 تا 35 سوره فصلت

تلاوت آیات 30 تا 35 سوره فصلت توسط جعفر فردی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 60 تا 65 سوره غافر

تلاوت آیات 60 تا 65 سوره غافر توسط جعفر فردی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 10 تا 18 سوره زمر

تلاوت آیات 10 تا 18 سوره زمر توسط جعفر فردی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 183 تا 186 سوره بقره

تلاوت آیات 183 تا 186 سوره بقره توسط جعفر فردی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 81 تا 89 سوره زخرف

تلاوت آیات 81 تا 88 سوره زخرف توسط جعفر فردی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 تا 12 بلد و کوثر

تلاوت آیات 1 تا 12 سوره بلد و سوره کوثر توسط جعفر فردی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 5 تا 18 سوره انسان و سوره کوثر

تلاوت آیات 5 تا 18 سوره انسان و سوره کوثر توسط جعفر فردی

مشاهده
img18

جعفر فردی - سوره مبارکه فرقان

23 آذر 99

مشاهده
بیشتر
2023-12-04 16:38:22