منصور قصری زاده

منصور قصری زاده

img18

تلاوت آیات 23 تا 31 سوره انسان و سوره کوثر

تلاوت آیات 23 تا 31 سوره انسان و سوره کوثر توسط منصور قصری زاده

مشاهده
img18

تلاوت آیات 23 تا 31 سوره انسان، آیات 31 تا 34 سوره ق و سوره کوثر

تلاوت آیات 23 تا 31 سوره انسان، آیات 31 تا 34 سوره ق و سوره کوثر توسط منصور قصری زاده

مشاهده
img18

تلاوت آیات 7 الی 14 از سوره نمل

تلاوت آیات 7 الی 14 از سوره نمل توسط منصور قصری زاده

مشاهده
img18

تلاوت آیات 105 الی 122 از سوره شعراء

تلاوت آیات 105 الی 122 از سوره شعراء توسط منصور قصری زاده

مشاهده
img18

تلاوت آیات 41 الی 46 از سوره نور

تلاوت آیات 41 الی 46 از سوره نور توسط منصور قصری زاده

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 الی 19 از سوره مزمل و کوثر

تلاوت آیات 1 الی 19 از سوره مزمل و کوثر توسط منصور قصری زاده

مشاهده
img18

تلاوت آیات 38 الی 48 از سوره احزاب

تلاوت آیات 38 الی 48 از سوره احزاب توسط منصور قصری زاده

مشاهده
img18

تلاوت آیات 189 الی 194 از سوره آل عمران

تلاوت آیات 189 الی 194 از سوره آل عمران توسط منصور قصری زاده

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000