صالح اطهری فر

صالح اطهری فر

img18

تلاوت آیات 31 تا 45 سوره قاف

تلاوت آیات 31 تا 45 سوره قاف توسط صالح اطهری فرد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 103 تا 110 سوره کهف

تلاوت آیات 103 تا 110 سوره کهف توسط صالح اطهری فرد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 تا 14 سوره مزمل و آیات 22 تا 28 سوره مطففین

تلاوت آیات 1 تا 14 سوره مزمل و آیات 22 تا 28 سوره مطففین توسط صالح اطهری فرد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 107 تا 110 سوره کهف و سوره اخلاص

تلاوت آیات 107 تا 110 سوره کهف و سوره اخلاص توسط صالح اطهری فرد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 128 الی 135 از سوره طه

تلاوت آیات 128 الی 135 از سوره طه توسط صالح اطهری فرد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 124 تا 128 سوره بقره و سوره طارق

تلاوت آیات 124 تا 128 سوره بقره و سوره طارق توسط صالح اطهری فرد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 5 الی 9 از سوره قصص

تلاوت آیات 5 الی 9 از سوره قصص توسط صالح اطهری فرد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 الی 9 از سوره عنکبوت

تلاوت آیات 1 الی 9 از سوره عنکبوت توسط صالح اطهری فرد

مشاهده
بیشتر
2023-12-02 18:27:06