حسین فردی

حسین فردی

img18

تلاوت آیات 11 الی 22 از سوره بروج

تلاوت آیات 11 الی 22 از سوره بروج توسط حسین فردی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 151 الی 152 از سوره انعام

تلاوت آیات 151 الی 152 از سوره انعام توسط حسین فردی

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره های اسرا-زلزال و عادیات

تلاوت آیاتی از سوره های اسرا-زلزال و عادیات توسط حسین فردی

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی سوره یوسف

تلاوت آیاتی سوره یوسف توسط حسین فردی

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی سوره اسرا

تلاوت آیاتی سوره اسرا توسط حسین فردی

مشاهده
img18

تلاوت سوره های اسرا-زلزال و عادیات

تلاوت سوره های اسرا-زلزال و عادیات توسط حسین فردی

مشاهده
img18

تلاوت سوره های شوری-بلد و کوثر

تلاوت سوره های شوری-بلد و کوثر توسط حسین فردی

مشاهده
img18

تلاوت سوره های غافر-حمد-اخلاص-قدر و کوثر

تلاوت سوره های غافر-حمد-اخلاص-قدر و کوثر توسط حسین فردی

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی