مسعود سیاح گرجی

img18

تلاوت آیاتی از سوره احزاب

تلاوت آیاتی از سوره احزاب توسط مسعود سیاح گرجی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 48 الی 58 سوره یس

تلاوت آیات 48 الی 58 سوره یس توسط مسعود گرجی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 55 الی 62 سوره آل عمران

تلاوت آیات 55 الی 62 سوره آل عمران توسط مسعود سیاح گرجی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 18 الی 24 از سوره حشر

تلاوت آیات 18 الی 24 از سوره حشر توسط مسعود سیاح گرجی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 11 الی 35 از سوره معارج

تلاوت آیات 11 الی 35 از سوره معارج توسط مسعود سیاح گرجی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 21 الی 25 سوره احزاب و نصر

تلاوت آیات 21 الی 25 سوره احزاب و نصر توسط مسعود سیاح گرجی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 21 الی 25 سوره احزاب

تلاوت آیات 1 الی 16 سوره احزاب توسط مسعود سیاح گرجی

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره احزاب و قدر

تلاوت آیاتی از سوره احزاب و قدر توسط مسعود سیاح گرجی

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی