محمدحسین سبزعلی

img18

تلاوت سوره شمس و سوره قدر

تلاوت سوره شمس و سوره قدر توسط محمد حسین سبزعلی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 27 تا آخر سوره فتح، سوره قدر و سوره کوثر

تلاوت آیات 27 تا آخر سوره فتح، سوره قدر و سوره کوثر توسط محمد حسین سبزعلی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 تا 19 سوره اعلی، قدر، نصر

تلاوت آیات 1 تا 19 سوره اعلی، قدر، نصر توسط محمد حسین سبزعلی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 28 و 29 سوره فتح، سوره ضحی و سوره عصر

تلاوت آیات 28 و 29 سوره فتح، سوره ضحی و سوره عصر توسط محمد حسین سبزعلی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 الی 17 سوره قمر

تلاوت آیات 1 الی 17 سوره قمر توسط حسین سبزعلی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 الی آخر سوره غاشیه

تلاوت آیات 1 الی آخر سوره غاشیه توسط حسین سبزعلی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 تا 41 سوره نازعات

تلاوت آیات 1 تا 41 سوره نازعات توسط محمدحسین سبزعلی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 28 تا 29 از سوره فتح

تلاوت آیات 28 تا 29 از سوره فتح توسط محمدحسین سبزعلی

مشاهده
بیشتر
2023-12-02 18:03:59