متولی عبدالعال

آن زمان كه او تعليم و آموزش علوم و فنون اين كتاب مقدس را آغاز كرد، كودكى بيش نبود. شايد در آن ايام بر ذهن احدى خطور نمى كرد كه روزى اين كودك بتواند تلاوت هايى چنين زيبا اجرا كند. هنوز هفت سال بيشتر نداشت كه سه جز از اين كلام مقدس را حفظ بود و اين خود پيشرفتى عظيم در اين راستا بود

img18

تلاوت آیات 39 تا 62 سوره نجو توسط استاد سید متولی عبدالعال

مشاهده
img18

تلاوت سوره فجر توسط استاد سید متوالی عبدالعل

مشاهده
img18

تلاوت سوره مریم

تلاوت سوره مریم توسط سید متولی عبدالعال

مشاهده
img18

تلاوت آیات 39 الی 41 از سوره حج

تلاوت آیات 39 الی 41 از سوره حج توسط سید متولی عبدالعال

مشاهده
img18

تلاوت آیات 31 الی 41 سوره ابراهیم

تلاوت آیات 31 الی 41 سوره ابراهیم توسط سید متوالی عبدالعال

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره زمر و غافر

تلاوت آیاتی از سوره زمر و غافر توسط سید متولی عبدالعال

مشاهده
img18

تلاوت ایاتی از سوره الرحمن

تلاوت ایاتی از سوره الرحمن توسط متولی عبدالعال

مشاهده
img18

تلاوت برخی ایات سوره حشر

تلاوت برخی ایات سوره حشر توسط متولی عبدالعال

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی