حدیث روز
حضرت محمد (ص): یک نماز جماعت بهتر از چهل سال نماز فرادا در خانه است

حمید شاکرنژاد

آرشیو

img18

تلاوت آیات 1 تا 11 سوره قاف

تلاوت آیات 1 تا 11 سوره قاف توسط حمید شاکرنژاد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 41 تا 58 سوره مریم

تلاوت آیات 41 تا 58 سوره مریم توسط حمید شاکرنژاد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 125 تا آخر سوره نحل و آیات 1 تا 9 اسرا

تلاوت آیات 125 تا آخر سوره نحل و آیات 1 تا 9 سوره اسرا توسط حمید شاکرنژاد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 189 تا 194 سوره آل عمران و آیات 1 تا 13 الرحمن

تلاوت آیات 189 تا 194 سوره آل عمران و آیات 1 تا 13 سوره الرحمن توسط حمید شاکرنژاد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 تا 22 سوره یوسف و سوره کوثر

تلاوت آیات 1 تا 22 سوره یوسف و سوره کوثر توسط حمید شاکرنژاد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 6 تا 16 سوره رعد و سوره اخلاص

تلاوت آیات 6 تا 16 سوره رعد و سوره اخلاص توسط حمید شاکر نژاد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 تا 40 سوره قیامت، سوره طارق و کوثر

تلاوت آیات 1 تا 40 سوره قیامت، سوره طارق و کوثر توسط حمید شاکرنژاد

مشاهده
img18

حمید شاکرنژاد - سوره مبارکه رعد

27 اسفند 99

مشاهده
بیشتر