رحیم خاکی

img18

تلاوت آیات 1 الی 40 سوره قیامه

تلاوت آیات 1 الی 40 سوره قیامه توسط رحیم خاکی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 الی 19 سوره اعلی

تلاوت آیات 1 الی 19 سوره اعلی توسط رحیم خاکی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 الی 40 از سوره قیامه

تلاوت آیات 1 الی 40 از سوره قیامه توسط رحیم خاکی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 58 الی 77 از سوره فرقان

تلاوت آیات 58 الی 77 از سوره فرقان توسط رحیم خاکی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 الی 7 از سوره فتح

تلاوت آیات 1 الی 7 از سوره فتح توسط رحیم خاکی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 58 الی 59 از سوره نسا

تلاوت آیات 58 الی 59 از سوره نسا توسط رحیم خاکی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 74 الی 79 از سوره انعام

تلاوت آیات 74 الی 79 از سوره انعام توسط رحیم خاکی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 59 الی 62 از سوره انعام

تلاوت آیات 59 الی 62 از سوره انعام توسط رحیم خاکی

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی