حسن رضائیان

img18

تلاوت آیات 46 تا 57 سوره الرحمن

تلاوت آیات 46 تا 57 سوره الرحمن توسط حسن رضاییان

مشاهده
img18

تلاوت آیات 9 تا 14 سوره صف

تلاوت آیات 9 تا 14 سوره صفتوسط حسن رضاییان

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 تا 6 سوره حدید

تلاوت آیات 1 تا 6 سوره حدید توسط حسن رضاییان

مشاهده
img18

تلاوت آیات 8 تا 26 سوره غاشیه

تلاوت آیات 8 تا 26 سوره غاشیه توسط حسن رضاییان

مشاهده
img18

تلاوت آیات 22 تا 36 سوره مطففین

تلاوت آیات 22 تا 36 سوره مطففین توسط حسن رضاییان

مشاهده
img18

تلاوت آیات 35 تا 40 سوره ابراهیم

تلاوت آیات 35 تا 40 سوره ابراهیم توسط حسن رضاییان

مشاهده
img18

تلاوت آیات 169 تا 174 سوره آل عمران

تلاوت آیات 169 تا 174 سوره آل عمران توسط حسن رضاییان

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی 124 تا 131 از سوره بقره

تلاوت آیاتی 124 تا 131 از سوره بقره توسط حسن رضائیان

مشاهده
بیشتر
2023-11-30 05:04:48