امین پویا

img18

تلاوت آیات 94 تا 96 سوره انعام

تلاوت آیات 94 تا 96 سوره انعام توسط امین پویا

مشاهده
img18

تلاوت آیات 23 تا آخر سوره انسان، سوره ضحی و انشراح

تلاوت آیات 23 تا آخر سوره انسان، سوره ضحی و انشراح توسط امین پویا

مشاهده
img18

تلاوت آیات 70 تا 84 سوره اسرا

تلاوت آیات 70 تا 84 سوره اسرا توسط امین پویا

مشاهده
img18

تلاوت آیات 12 تا 18 سوره انعام و آیات 31 تا آخر سوره نباء

تلاوت آیات 12 تا 18 سوره انعام و آیات 31 تا آخر سوره نباء توسط امین پویا

مشاهده
img18

تلاوت آیات 12 تا 18 سوره انعام و آیات 31 تا آخر سوره نباء

تلاوت آیات 12 تا 18 سوره انعام و آیات 31 تا آخر سوره نباء توسط امین پویا

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 الی 10 از سوره مزمل

تلاوت آیات 1 الی 10 از سوره مزمل توسط امین پویا

مشاهده
img18

تلاوت آیات 127 الی 129 از سوره بقره

تلاوت آیات 127 الی 129 از سوره بقره توسط امین پویا

مشاهده
img18

تلاوت آیه 36 سوره آل عمران

تلاوت آیه 36 سوره آل عمران توسط امین پویا

مشاهده
بیشتر
2023-12-01 06:58:39