محمدجواد پناهی

img18

تلاوت آیات 107 تا 110 سوره کهف و سوره اعلی

تلاوت آیات 107 تا 110 سوره کهف و سوره اعلی توسط محمد جواد پناهی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 18 تا آخر سوره حشر و سوره بلد

تلاوت آیات 18 تا آخر سوره حشر و سوره بلد توسط محمد جواد پناهی

مشاهده
img18

محمدجواد پناهی - سوره مبارکه آل عمران

28 دی 99

مشاهده
img18

تلاوت آیات 61 تا 70 از سوره فرقان و کوثر

تلاوت آیات 61 تا 70 از سوره فرقان و کوثر توسط محمدجواد پناهی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 27 الی 29 از سوره فتح

تلاوت آیات 27 الی 29 از سوره فتح توسط محمدجواد پناهی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 23 الی آخر سوره ملک

تلاوت آیات 23 الی آخر سوره ملک توسط محمدجواد پناهی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 الی 40 سوره قیامه

تلاوت آیات 1 الی 40 سوره قیامه توسط محمد جواد پناهی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 77 الی 84 از سوره اسرا

تلاوت آیات 77 الی 84 از سوره اسرا توسط محمدجواد پناهی

مشاهده
بیشتر
2023-12-02 19:02:50