محمدجواد پناهی

img18

محمدجواد پناهی - سوره مبارکه آل عمران

28 دی 99

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره فرقان

تلاوت آیاتی از سوره فرقان توسط محمدجواد پناهی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 27 الی 29 از سوره فتح

تلاوت آیات 27 الی 29 از سوره فتح توسط محمدجواد پناهی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 23 الی آخر سوره ملک

تلاوت آیات 23 الی آخر سوره ملک توسط محمدجواد پناهی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 الی 40 سوره قیامه

تلاوت آیات 1 الی 40 سوره قیامه توسط محمد جواد پناهی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 77 الی 84 از سوره اسرا

تلاوت آیات 77 الی 84 از سوره اسرا توسط محمدجواد پناهی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 الی آخر از سوره تین و قدر

تلاوت آیات 1 الی آخر از سوره تین و قدر توسط محمدجواد پناهی

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره اسرا

تلاوت آیاتی از سوره اسرا توسط محمدجواد پناهی

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی