محسن حاجی حسنی کارگر

img18

تلاوت آیات 32 تا 37 سوراه آل عمران و سوره شمس

تلاوت آیات 32 تا 37 سوراه آل عمران و سوره شمس توسط شهید محسن حاجی حسنی کارگر

مشاهده
img18

تلاوت آیات 101 تا 108 سوره انبیا و سوره قدر

تلاوت آیات 101 تا 108 سوره انبیا و سوره قدر توسط محسن حاجی حسن کارگر

مشاهده
img18

تلاوت آیات 38 تا 48 سوره احزاب

تلاوت آیات 38 تا 48 سوره احزاب توسط استاد محسن حاجی حسنی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 161 الی 163 از سوره انعام

تلاوت آیات 161 الی 163 از سوره انعام توسط محسن حاجی حسنی کارگر

مشاهده
img18

تلاوت آیات 9 تا 12 از سوره اسرا

تلاوت آیات 9 تا 12 از سوره اسرا توسط محسن حاجی حسنی کارگر

مشاهده
بیشتر
2023-12-04 16:58:27