تحدیر جزء 9

تحدیر ( تندخوانی ) جزء نهم قرآن کریم قاری: رضا گلشاهی
دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...

تحدیر جزء 8

تحدیر ( تندخوانی ) جزء هشتم قرآن کریم قاری : محمدرضا زاهدی
دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...

تحدیر جزء 6

تحدیر ( تندخوانی ) جزء ششم قرآن کریم قاری: سید محسن موحدی
دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...

تحدیر جزء 5

تحدیر ( تندخوانی ) جزء پنجم قرآن کریم قاری: مجتبی قدبیگی
دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...

تحدیر جزء 4

تحدیر ( تندخوانی ) جزء چهارم قرآن کریم قاری: مجتبی قدبیگی
دوشنبه 28 فروردین 1402 ادامه...
2024-05-18 20:51:09