تقویت زنجیره تواصی؛ محور برنامه‌های ماه رمضان / نهضتی قرآنی در پیش است

رئیس سازمان دارالقرآن الکریم با بیان اینکه بر اساس ابلاغ وزیر بهداشت برنامه‌های دینی در ماه مبارک رمضان تعطیل نیست، گفت: گفتمان اصلی و محور تمام فعالیت‌های دینی در این ماه، قرآن و توسعه فعالیت‌های قرآنی است که بر این اساس یک محور گفتمانی با نگاه قرآنی هم تعریف شده که امید و باور به توان مردم و همچنین تشویق و تقویت زنجیره تواصی در جامعه است.
سه شنبه 24 فروردین 1400 ادامه...