طرح قرآنی بشارت 1452 -13 آذرماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز سه شنبه 13 آذرماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
یک شنبه 18 آذر 1397 ادامه...

طرح قرآنی بشارت 1452 -15 آذرماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز پنجشنبه 15 آذرماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
یک شنبه 18 آذر 1397 ادامه...

طرح قرآنی بشارت 1452 -17 آذرماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز شنبه 17 آذرماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
یک شنبه 18 آذر 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی